Kagoshima Sales Office

4-10 Kinsei-cho,Kagoshima-shi,Kagoshima 892-0828
Tel: +81-99-219-9014 Fax: +81-99-225-1321