Hokkaido Sales Office

10. Nishi 1-Chome, Kita 2-Jyo, Chuou-ku, Sapporo, Hokkaido 060-0002
Tel / Fax: +81-11-272-0001